โทร. 02 529 1519

119/228 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เปิด: จันทร์-เสาร์ 08:00 – 17:00


Our Products

รายการ Products
Smart Shelf
สถานีเก็บและจัดยากึ่งอัตโนมัติ

Smart Blister Pack
เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ
สำหรับยากล่องและยาแผง
Smart Shelf Hybrid
สถานีเก็บและจัดยากึ่งอัตโนมัติ
แบบ Hybrid
Auto Check in
เครื่องจ่ายและบันทึกข้อมูล
ลงตะกร้าอัตโนมัติ
Auto Sorting
เครื่องคัดแยกซองยาอัตโนมัติ

Smart Medical Suppliess
สถานีเก็บและจัดเวชภัณฑ์
ที่ไม่ใช่ยากึ่งอัตโนมัติ
Smart Safe
ระบบจัดยาความเสี่ยงสูงแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
Smart Locker
ตู้พักสำหรับยาที่ตรวจสอบ
ความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
Basket Holder
ระบบชั้นพักตะกร้าค้างจ่าย

Smart Cool
ตู้จัดยาอัตโนมัติสำหรับ
ยาควบคุมอุณหภูมิ
Robot Shelf
ตู้พักตะกร้าสำหรับ
จับคู่กับ Robot
Kiosk
ตรวจสอบสถานะและ
บริหารจัดการคิว